Ik ben (langdurig) ziek en werk, wat nu? Dit stappenplan helpt je! - Kandoor (2023)

9 februari 2021

|Onderwerp: Impact Werksituatie, Levensgebeurtenis, Werk

|Door Esther Wiggers-Cornelis

(Video) Werk en inkomen: waar heb ik recht op als ziek ben

Langdurig ziek zijn: niemand zit erop te wachten, maar het kan iedereen overkomen. Bijvoorbeeld als je een burn-out krijgt, langer moet herstellen van een operatie of als je ernstig ziek wordt. Bij langdurig ziek zijn krijg je te maken met veel wetten en regels. Wat kun je verwachten? Met dit duidelijke stappenplan hopen we jou op weg te helpen. En natuurlijk veel beterschap!

Vragen die andere mensen ook hebben..

Klik op een vraag en stel ‘m direct kosteloos en snel in onze chat!

Wat zijn de gevolgen van ziekte of ziektewet op pensioenopbouw?

Wat de is de WIA? Wie heeft er recht op? Vraag ik het aan bij het UWV?

Heb ik recht op zorgtoeslag?

Heb ik recht op een WW-uitkering? Wanneer en hoe vraag ik het aan?

Heb jij een financiële vraag? Stel ‘m op Kandoor.nl. Onze gidsen helpen je op weg.

(Video) Veel voorkomende gastro-intestinale problemen bij jonge kinderen door Dr. Joke Thijs

Ik ben (langdurig) ziek en werk, wat nu? Dit stappenplan helpt je! - Kandoor (1)

De eerste twee jaar: Wet Verbetering Poortwachter

In de eerste twee jaar van ziekte of de ziektewet krijg je te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is ervoor om te zorgen dat zowel jij als je werkgever er alles aan doen om weer te kunnen werken. Dit heet re-integratie.

In het eerste jaar van ziekte is deze re-integratie er vooral op gericht dat jij kunt terugkeren in jouw werk of in aangepast werk bij je eigen werkgever. Dit heet het eerste spoor. Ben je na 1 jaar nog steeds ziek, dan kom je in het tweede spoor terecht. Dan kan er ook gekeken worden naar re-integratie bij een ander bedrijf. Je wordt dan gedetacheerd: je wordt als het ware aan een ander bedrijf uitgeleend. Je werkgever is dan nog steeds verantwoordelijk voor het uitbetalen van je loon.

Loondoorbetaling bij ziekte

Werk je in loondienst? Dan is de werkgever verplicht om de eerste 2 jaar (104 dagen) het loon door te betalen. Dit heet loondoorbetalingsverplichting. Let wel op: je werkgever mag ervoor kiezen om je voor 70% door te betalen in plaats van 100%. Meer over deze loondoorbetaling vind je op deze pagina van het Juridisch loket.

Soms is de werkgever niet verplicht om je loon door te betalen. Als dat zo is, heb je recht op de ziektewetuitkering. Ook als je geen werkgever hebt kun je in sommige gevallen een ziektewetuitkering krijgen. Lees op Rijksoverheid.nl wanneer je recht hebt op een ziektewet uitkering.

Als je ziek wordt: het stappenplan

De precieze stappen die je doorloopt bij ziekte zijn afhankelijk van jouw dienstverband.

  1. Ziek melden

   Als je ziek bent en daardoor niet kunt werken, meld je je zo snel mogelijk ziek bij je werkgever of bij jouw leidinggevende. Werk je voor een uitzendbureau, dan moet je je ook bij het uitzendbureau ziek melden. Heb je geen werkgever en word je ziek? Dan moet je je uiterlijk de tweede dag ziek melden bij het UWV. Twijfel je over hoe je je ziek meldt? Kijk dan op deze pagina van het UWV.

  2. 6 weken ziek: Probleemanalyse

   Als je langer dan 6 weken ziek bent, krijg je een gesprek met de arbodienst of bedrijfsarts. Heb je geen werkgever, dan heb je dit gesprek met een arts of re-integratiebegeleider van het UWV. Uit dit gesprek komt een ‘probleemanalyse’ en een advies. Dit advies wordt gedeeld met je werkgever of met het UWV. In de probleemanalyse staat waarom je niet meer kunt werken en wat het betekent voor jouw mogelijkheden om weer te gaan werken. Dit is het uitgangspunt voor de re-integratie. Het advies van de UWV-arts of bedrijfsarts is leidend ten aanzien van re-integratie, en dus belangrijk. Bereid je daarom goed voor op dit gesprek

   (Video) Podcast #2 - Bram Bakker (ex-psychiater) o.a over affectieve verwaarlozing

  3. 8 weken ziek: Plan van aanpak

   Samen met je werkgever stel je uiterlijk in de achtste week van jouw ziekte een Plan van aanpak op. Heb je geen werkgever, dan wordt dit gedaan door de arbeidsdeskundige, de re-integratiebegeleider of de arts van het UWV. In dit plan worden afspraken gemaakt over wat jij binnen je mogelijkheden wél kan en wat jij (en je werkgever) gaan doen om te zorgen dat jij weer aan het werk kunt. Zowel je werkgever als jij zijn verplicht zich aan deze afspraken te houden. De werkgever mag je niet belemmeren in je herstel. Als het advies van de arbo-arts is dat je niet mag werken, mag de werkgever je dat dus ook niet laten doen.

  4. Elke 6 weken: voortgangsgesprekken

   Minimaal 1 keer in de 6 weken bespreek je met je werkgever of een medewerker van het UWV hoe de re-integratie verloopt. Als het nodig is, kan er bijgestuurd worden. De arbo-arts begeleidt hierin. Het is slim om afspraken die je maakt voor jezelf op te schrijven. Zo heb je voor jezelf een dossier met alle afspraken tussen jou en de werkgever, de afspraken met de bedrijfsarts en de afspraken met andere zorgverleners. Dit kan van pas komen als de re-integratie vastloopt, of als na 2 jaar ziekte een WIA uitkering aangevraagd moet worden.

  5. Na 42 weken: Ziekmelding UWV

   Als je werkt, gaat in week 42 je ziekmelding naar het UWV. Dit is een formaliteit en daar heb je als werknemer geen last van. Wel zal er op een gegeven moment een brief komen voor de eerstejaarsevaluatie.

  6. Na 1 jaar: Eerstejaarsevaluatie

   Als je 1 jaar ziek bent, krijg je een eerstejaarsevaluatie. Dit gesprek heb je met je werkgever of, als je geen werkgever hebt, met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV. In dit gesprek bespreek je samen of je op de goede weg bent om weer aan het werk te gaan. Samen evalueer je het afgelopen jaar, stel je vast welk re-integratieresultaat jullie in het tweede ziektejaar willen behalen en welke acties daarvoor nodig zijn.

  7. Na bijna 2 jaar: Eindevaluatie en re-integratieverslag

   Als je na 2 jaar nog niet aan het werk kunt, wordt er tijdens een eindevaluatie gekeken naar wat er hierna gaat gebeuren. Je vult samen met je werkgever of een medewerker van het UWV de eindevaluatie van het Plan van aanpak in. Hierin geef je aan hoe de re-integratie ervoor staat. Dit vormt samen met het Plan van aanpak en de probleemanalyse het re-integratieverslag. Dit verslag laat zien wat eraan is gedaan om jou weer aan het werk te krijgen en het resultaat hiervan.

  8. Na 2 jaar: WIA aanvragen

   Ben je na 2 jaar nog niet volledig aan het werk? Dan ontvang je van het UWV een aanvraagformulier voor de WIA. Het UWV beoordeelt het re-integratieverslag en kijkt of je volgens de wettelijke voorwaarden voldoet aan de WIA-keuring.

   Meer over deze WIA-uitkering vind je hier:

   (Video) Wat is een lerende organisatie? En hoe word je het? Tjipcast 019 met Simon van der Veer

WIA, WGA, IVA.. wat betekent het en wanneer krijg je het?

Wat als je re-integratie niet goed of fijn verloopt: Deskundigenoordeel UWV

Als je ziek bent kun je onverhoopt in situaties terecht komen die het re-integreren bemoeilijken, of misschien wel onmogelijk maken. Bijvoorbeeld als de werkgever tegen de adviezen van de bedrijfsarts ingaat, jijzelf niet genoeg een re-integratie doet door je niet aan de afspraken uit het plan van aanpak te houden of je een arbo-arts treft die ervoor probeert te zorgen dat de werkgever zo weinig mogelijk kosten aan jou heeft. Dat is natuurlijk heel vervelend!

Loopt jouw re-integratie helemaal vast en kom je er met je werkgever niet meer uit? Dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Een deskundigenoordeel is vergelijkbaar met een second opinion als je het niet eens bent met een arts. Bij het deskundigenoordeel bekijkt het UWV hoeveel er aan re-integratie is gedaan door de werkgever en de werknemer. Het advies wat daaruit naar voren komt is niet bindend, maar weegt wel zwaar mee als er een WIA-uitkering aangevraagd moet worden of bij een gerechtelijke procedure. Meer over het deskundigenoordeel kun je op deze pagina van het UWV vinden.

Heb je een financiële vraag?

Kandoor denkt met je mee, gratis en online.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te geven. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie in de blogs.

(Video) Webinar Gezond (thuis)werken, werkdruk en de RI&E

Videos

1. TIM VAN ORSOUW - ZO LOS JE CHRONISCHE PIJN OP : DE TRIGGEPOINT RESET METHODE
(Matthijs van Doesburg)
2. Aandachtspunten bij de WIA-aanvraag #23 met Nicoline van Klaveren
(Werkwaarde Podcast)
3. Dubbele val | Thriller | volledige film
(Cinéma Cinémas)
4. 5 Stappenplan voor jouw optimale gezondheid
(Mark Soons)
5. Webinar Do's en Don'ts: Aan het werk bij psychische kwetsbaarheid
(Samen voor de klant)
6. In die donker put 2 | Johan Smith
(Moreleta Live)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated: 12/03/2022

Views: 6110

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.